Giảm thủy phân và hấp thụ protein khi về già

Những kết quả nghiên cứu carbohydrase ở ruột cho phép đi đến kết luận sau đây: 1) số người bị thiếu men tăng lên theo mức lão hóa; 2) sự giảm mức các men riêng biệt xảy ra lúc về già không bằng nhau, có thể ứng dụng trong xây dựng chế độ ăn uống; 3) hầu như giữ nguyên hoạt tính men chuyển hóa nghịch cho phép nói rằng, lúc về già hạn chế một cách toàn diện thức ăn ngọt, vì có nhiều tài liệu chứng minh sự có mặt của Sacarose trong phát triển vữa xơ động mạch; 4) giảm mức lactase trong nhiều trường hợp sẽ giải thích sự xuất hiện triệu chứng lâm sàng không ổn định sữa lúc già.
Lúc về già cũng sẽ xảy ra giảm thủy phân và hấp thụ protein. Điều đó có ý nghĩa rõ ràng trong thay đổi nồng độ các acid amin tự do ở máu khi về già. Theo Bertolini và cs (1970) khi già thấy giảm treonin, xerin, histidin và tăng mức glutamin, tyroxin và sistin. Theo ý kiến các tác giả khác, khi già trong máu xảy ra giảm mức valinum, lyxin, treonin và tổng lowxxin với isolơxin. Tất cả điều đó sẽ dẫn đến rối loạn (sắp xếp lại) trao đổi acid amin lúc về già, còn trầm trọng hơn là những biến đổi tổng hợp các men mà trong số đó có những loại tham gia vào các quá trình tiêu hóa. Tổng thể nồng độ các acid amin tự do của huyết thanh bị giảm ở người có tuổi là 17,7%, còn tổng tuổi già là 25,4%. Trong khi đó giảm nồng độ các acid amin không thay thế được ở người có tuổi và người già khoảng 35%.
Khi nghiên cứu sự hấp thụ hydrat carbon nhờ nghiệm pháp hydrat carbon đã xác định rằng ở người có tuổi sự hấp thụ của chúng ít phân biệt với người trẻ, còn ở tuổi già diễn ra sự suy giảm hấp thu glucose và fructose có ý nghĩa thống kê. Sự hấp thu galactose khi già không khác với người trẻ. Qua đó người ta cho rằng khi già giảm các quá trình hấp thu, xảy ra sự đồng hóa chậm chạp các hydrat carbon đưa vào, vả lại sự chậm chạp đó tăng lên theo tuổi có ý nghĩa thống kê. Theo số liệu của một số tác giả khác, nồng độ glucose qua 2 giờ sau nghiệm pháp hydrat carbon tăng lên có tính quy luật ở người trên 60 tuổi, cứ sau 10 năm tiếp theo là 0,1-0,15g/ l (0,5-0,7 5mmol/ l). Hiện tượng này liên quan với thứ nhất – biến đổi theo tuổi của mức cung ứng insulin, thứ hai – với sự xảy ra đặc cứng màng tế bào của các tổ chức nhạy cảm với insulin. Nghiên cứu sự hấp thu D – xilose (D – đường gỗ) ở người khỏe mạnh lứa tuổi khác nhau cũng sẽ xác nhận về sự giảm các quá trình hấp thu khi về già.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *