Hiệu quả và ảnh hưởng của độ dài tóc khi dùng ống cuốn

Kỹ thuật dùng ống cuốn tạo kiểu tóc: đem tóc giữ nghiêng khoảng 450, phương thức cuốn tóc vào giống như trên, ống cuốn này sẽ nằm trực tiếp lên hình chữ nhật của khu vực đã chia sẽ. Hiệu

Read More Hiệu quả và ảnh hưởng của độ dài tóc khi dùng ống cuốn