Chứng chỉ an toàn nhóm 3

An toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc lâu dài của người lao động. Tuy nhiên, để công tác an toàn và vệ sinh lao động thực sự mang lại hiệu quả cao trên thực tế thì cần có sự chung tay góp sức của nhiều cơ quan ban ngành, của doanh nghiệp, sự quan tâm của chủ sử dụng lao động và hơn hết là nhận thức của chính bản thân người lao động. 
 
Nhằm nâng cao nhận thức và đảm bảo quyền lợi cho chính người lao động mà hiện nay các khóa học về chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động, cụ thể là chứng chỉ an toàn nhóm 3 được tổ chức ngày càng nhiều và thường xuyên hơn. Đây được coi là việc làm thiết thực, không chỉ thể hiện tinh thần thực hiện đúng các quy định nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động mà còn từng bước xây dựng ý thức tự bảo vệ, phòng ngừa các nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình lao động sản xuất của chính người lao động.
1. Đối tượng tham gia huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn nhóm 3:
Tất cả người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn, vệ sinh lao động.  Là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội ban hành tại thông tu 27/2013/TT-BLĐ

2. Nội dung – thời gian huấn luyện

a) Phần kiến thức chung: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b) Phần 2 kiến thức chuyên ngành:
– Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
 
Như vậy có thể thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề an toàn và vệ sinh lao động, vai trò của Chứng chỉ an toàn nhóm 3 mà Nhà nước đã quy định rõ và nghiêm ngặt việc thực hiện đào tạo, từ hệ thống chính sách, chế độ bảo hộ lao động được ban hành dưới dạng văn bản pháp luật đến tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *